De zeven stralen

De zeven stralen 

     Homepage

Ik heb een informatie boekje geschreven die is verkrijgbaar in de praktijk voor de cliente  die bij mij onderbehandeling is voor meer inzicht te verkrijgen in het systeem.


Wanneer mensen emotioneel of mentaal vastlopen, gaan zij op zoek naar inzicht, lezen zij boeken, gaan zij te rade bij dokters, specialisten, psychologen, astrologen enz. Of zij gaan binnen het alternatieve circuit op zoek naar hulp. Wanneer je inzicht in jezelf ontdekt maar er niet naar kunt handelen, kunnen onmacht en schuldgevoel de kop op steken. Het ontbreekt je aan de juiste energie. Het kan zijn dat je te weinig energie hebt, teveel in je hoofd zit. Dit kan zeer frustrerend zijn: het niet kunnen handelen naar nieuwe inzichten.


Info boekje esoterisch genezen leg ik uit hoe de energieën in de kosmos en onszelf met elkaar verbonden zijn en hoe deze energieën in onszelf samenwerken. Inzicht hierin kan je helpen om jezelf beter te begrijpen. Als je jezelf beter begrijpt, kun je makkelijker stappen zetten in je spirituele ontwikkeling.

Een esoterisch genezer helpt mensen volgens deze principes bij spirituele ontplooiing. Esoterische genezing maakt de krachten van de ziel vrij. De focus ligt op het genezen van binnenuit. Dit vergt een diepgaande kennis van de mens als geestelijk wezen. Het uiteindelijke doel is dat de persoonlijkheid onder leiding van de ziel gaat leven.


De zeven Stralen

Eén van de belangrijkste hypotheses in de esoterie is, volgens Bailey, het bestaan van zeven stralen. In esoterische genezing wordt altijd verbinding gemaakt met deze zeven stralen. Er zijn overigens nog meer kosmische stralen maar in dit artikel houden we ons bezig met de zeven stralen.

De zeven stralen zijn het totaal van het goddelijk bewustzijn van het universele denkvermogen. Zij kunnen beschouwd worden als zeven geestelijke wezens. De zeven stralen hebben de taak om met de stof te worstelen. Elke straal heeft een exoterisch kleur als esoterische kleur.

Een menselijke ziel is een synthese van stoffelijke energie, gekenmerkt door intelligent bewust zijn, en geestelijke energie. Ieder menselijk wezen in incarnatie, dus die op aarde leeft, wordt gedreven door de stuwkracht van een of andere straal en wordt gekleurd door de kwaliteiten van die speciale straal.


De stralen openbaren zich door middel van de planeten (Zon, Jupiter, Saturnus, Mars etc.) en hebben onderling een speciale band. Vervolgens worden deze energieën doorgegeven aan de 12 dierenriemtekens. Ieder individu moet uiteindelijk deze energieën transformeren, zodat het persoonlijkheid en de ziel gaan samenwerken. Het doel hiervan is om tot ontplooiing te komen. Dit alles eerst voor jezelf, dan dat je omgeving positief beïnvloed en vervolgens voor het groter geheel. En zijn we niet allemaal ontvangers en doorgevers van energie, bewust of onbewust?


De werkzaamheid en het magnetisme van de stralen beïnvloedt groepen, organisaties en volkeren. Individueel worden we ook beïnvloed door onder andere deze stralen. Zie hier onder:


1.De zielestraal.                       

2.De persoonlijkheidstraal.

3.De straal die zijn denkvermogen regeert.

4.De straal die zijn emotionele lichaam regeert.

5.De straal die zijn stoffelijk lichaam beïnvloedt.


Wanneer de ziel haar tijd doorbrengt in de materie behaalt ze stap voor stap meesterschap over alle 7 stralen; met als belangrijkste de 2e straal van liefde/wijsheid. Wanneer de ziel de betrokken vorm leidt – dus de ziel leidt jou en ondervindt daarbij geen wrijving – zijn er zuivere verhoudingen tussen de persoonlijkheid en de ziel ontstaan. 


Elke planeet (straal) heeft zowel persoonlijkheid - energie als ziele-energie in zich. Wanneer iemand zich in een overgangsfase bevindt van de persoonlijkheid naar de ziel, dan kunnen beide samenwerken of tot conflict komen. Het doel is dat alle etherische chakra’s ontvankelijk worden voor de straalsenergie van de ziel.


Persoonlijkheidsenergieën

Persoonlijkheidsenergieën bestaan uit de persoonlijkheidsstraal. De opvoeding bestaat uit ervaringen en patronen. Deze vormen de drie guna’s: tamas, rajas en sattva. Hieronder leg ik kort uit wat hiervan algemene kenmerken zijn.


De drie guna’s

Tamas De kleur van tamas is zwaar en dof van kleur. Door de invloed van Tamas ontstaan onder andere onwetendheid, neerslachtigheid, traagheid, vrees, huilbuien, schaamte, vergeetachtigheid en trots. Tamas vertegenwoordigt onzuivere energieën waar geen licht door heen kan. Het denkvermogen onder invloed van tamas stelt eindeloos uit, maakt lichaam en zinnen traag en inactief.

Rajas De kleur van rajas is blauwachtig en heel grillig van aard. De invloed van Rajas geeft het intellect geen rust en leidt tot piekeren. Denk aan onder andere onrust, ongeduldigheid, geldingsdrang, controle en twijfel, gehechtheid. Door de inwerking van rajas in het emotioneel lichaam of mentaal lichaam ontstaat er onstandvastigheid en grilligheid in denken, gevoel en gedrag.

Sattva In de sattva-staat van denken is de frequentie van het intellect vredig, zonder golven. Het is transparant en wit van kleur. In het emotioneel lichaam zijn er zachte en heldere kleuren aanwezig. Andere kenmerken zijn: wijsheid, zuiverheid, tevredenheid, soberheid, zelfbeheersing, nederigheid, geduld, toewijding, blijheid, onzelfzuchtigheid, ongehechtheid en een sterk geheugen.

Oude negatieve patronen, gewoontes en ervaringen zoals opvoeding en omgeving hebben je gevormd tot wat je nu bent. Die hebben je emotionele en mentale lichamen gekleurd. Het is de bedoeling dat ieder mens naar een overheersende sattva-staat van voelen en denken gaat. Zo kun je zuiverder contact maken met je ziel.


Deze energieën beïnvloeden al je lichamen, zoals het etherisch, emotioneel en mentaal lichaam; kortom je hele systeem. Dit betekent dat ze invloed uitoefenen op je emoties en je denken. Ze manifesteren zich in kleuren en klanken.

In ieder mens zijn deze drie guna’s in een andere verhouding aanwezig. Deze verhouding wordt bepaald door de omgeving waarin je opgroeit. Een baby komt in principe zuiver ter wereld. De chakra’s zijn nog niet gevormd. Het kleine kind staat volledig open voor de energieën van de opvoeders en de omgeving. Gevoels- en gedachtengolven worden ontvangen en opgenomen en beïnvloeden de ontwikkeling van de mentale en emotionele chakra’s. De beïnvloeding door opvoeders en omgeving is op deze wijze enorm.


Op dezelfde wijze als de chakra’s beïnvloedt worden door de omgeving, vormt en beïnvloedt ook de overheersende guna van de opvoeders het kind. Ouders of opvoeders met overheersende tamas, rajas of sattva-energieën zullen hun kind vanuit de bijbehorende bewustzijnsstaat beïnvloeden. Zo kan het zijn dat de moeder tamas type is en de vader raja’s type is. Dan kan het nog moeilijker worden voor het kind dan krijgt het tegen strijdige informatie en opvoeding.

Een veilige en stabiele omgeving van liefde en juiste aandacht is dus van groot belang in de eerste jaren van het leven!


Het verwijderen van tamas en rajas uit je systeem is een eerste stap naar bevrijding; je kunt tamas en raja’s zien als oude overtuigingen of negatieve patronen. Een eerste stap in de ontwikkeling naar een sattva persoonlijkheid. En als er dan met de ziele straal wordt gewerkt op je hele systeem zal je systeem worden doordrenk met ziele energie. Je kunt deze stappen zetten door esoterische meditatie of door esoterisch genezing.


Meer oude wijsheid: driehoeken

Esoterisch genezen is gebaseerd op bovenstaande inzichten en kennis. Het kenmerkt zich ook door het werken met zogenaamde energetische driehoeken. Er zijn al driehoeken aanwezig in je systeem maar deze moeten alleen nog geactiveerd worden.

Bij het werken met driehoeken maakt de esoterisch genezer een verbinding tussen drie verschillende chakra’s en/of eventueel auralichamen. Soms wordt het hogere zelf er bij betrokken. Dergelijke verbindingen activeert hij of zij door speciale energie te gebruiken en zogenaamde energetische draden. De energie die daarbij ontstaat, is bedoeld om de frequentie van de chakra te verhogen. Dit is altijd de frequentie die bij de persoonlijkheid hoort en deze kan van persoon tot persoon verschillend zijn. Zo kan er op een veilige manier meer ziele-energie ontvangen worden

In feite kunnen er veel werkzame driehoeken en energieverbindingen tussen chakra’s gemaakt worden. De in elkaar grijpende driehoeken zullen verschillende kwaliteiten voortbrengen. Zo zullen zij een ander bewustzijn teweegbrengen om een verandering in je persoonlijke levensritme te bewerkstelligen.


Wanneer eenmaal de energie vrije doorgang heeft gekregen, langs welke driehoek dan ook, stroomt het verder en wordt de frequentie van het betreffende chakra verhoogd. Er zijn altijd meerdere driehoeken actief. Er is ook altijd een driehoek die sterker uitstraalt dan een andere. 


Waar kunnen driehoeken voor worden gebruikt?

Driehoeken worden gebruikt om illusie en begoocheling te verwijderen uit iemands bewustzijn. Ook worden driehoeken gebruikt om het systeem voor te bereiden op een veilige manier de zogenaamde kundalini-energie te activeren. De energie van de driehoeken én van de stralen kunnen zowel van groot nut zijn om oud karma op te lossen als ook om een nieuw levensritme van denken en handelen te ontplooien.

De driehoeken worden ook gebruikt om je ziele doel te vinden en te volgen.

De chakra’s

Het hele etherisch lichaam bestaat uit miljoenen lijnen waar verschillende energieën doorheen stromen. Deze lijnen zijn de  geestelijke tegenhangers van het centrale zenuwstelsel. Deze lijnen heten ‘nadis’ in het Hindoeïsme. Waar deze lijnen samenkomen, ontstaan er chakra’s.

De chakra’s zijn heel nauw verbonden met het endocriene klierenstelsel en dus de hormoonhuishouding. Wanneer de energie van het etherisch lichaam traag of overprikkeld de chakra’s instroomt, kunnen er moeilijkheden ontstaan die zich uiten in lichamelijke, emotionele of mentale problemen.


Een voorbeeld van een probleem dat kan ontstaan uit een traag of overprikkeld 1e chakra is het ervaren van stress of vlucht/vecht reacties. Dit kan een gevolg zijn van de overmatige productie van cortisol in de bijnieren. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de werking van de hormoonklieren wordt bepaald door het functioneren van de chakra’s.


Elke chakra moet geleidelijk en voorzichtig worden gestimuleerd. Teveel stimuleren brengt overgevoeligheid met zich mee. Het hele systeem moet voorbereid worden voor ontvangst van de ziele-energie. Alhoewel het ook kan voorkomen dat chakra’s overgestimuleerd kunnen raken door te veel ziele-energieën. Doordat deze stroming van energie te sterk is, moet het worden teruggebracht, waardoor de chakra’s rustig en transparant worden.


Tot slot

Esoterische genezing is geschikt voor ieder die op een serieuze wijze aan zichzelf wil werken. Geestelijke of innerlijke ontwikkeling is een langdurig proces van vallen en opstaan. Esoterische genezing is bij dit proces van onvoorstelbare meerwaarde.

In een vervolg op dit artikel lees je hoe je de hierboven beschreven theorie praktisch toepasbaar is.


Gebruikte literatuur

De nieuwe (esoterische) psychologie, Alice A. Bailey

Esoterische astrologie, Alice A. Bailey

De Stralen en de inwijdingen, Alice A. Bailey

Esoterische genezing, een verhandeling over de zeven stralen, deel IV, Alice A. Bailey